Jaskyne na Slovensku Na Slovensku sa nachádza okolo 4 tisíc jaskýň. Z toho je 14 sprístupnených verejnosti. Ide väčšinou o kvapľové a niekoľko ľadových.

Nachádza sa tu aj veľmi významná aragonitová jaskyňa v Ochtinej, ktorá patrí medzi tri sprístupnené jaskyne svojho druhu na svete.

Podzemné priestory týchto jaskýň vznikali počas miliónov rokov pôsobením vody, kameňa a vzduchu. Zo stropu visiacé útvary sa nazývajú - stalaktity, útvary rastúce zdola nahor sú - stalagmity a spojením oboch vzniká - stalagnát.

Jaskyne na Slovensku K rastu kvapľov dochádza tak, že voda z povrchu rozpúšťajúca vápenec sa súčasne nasýcuje uhličitánom vápenatým. Takto nasýtená voda presiakne do priestoru, vylučuje rozpustený vápenec a ten sa usadzuje na stenách a strope ako sinter v podobe rôznych útvarov. Rýchlosť rastu kvapľov závisí od mnohých činiteľov. Každy rastie inou rýchlosťou. Jeden milimeter kubický rastie približne 10 - 15 rokov.

Rôzna farebnosť kvapľových útvarov vzniká tým, že vápencový masív obsahuje rôzne prímesy minerálov. Tieto sa okysličujú asfarbujú kvaple: železo na žlto, ružovo až na červeno, mangán na šedo, modrošedo až čierno. Čisto biele kvaple obsahujú len uhličitán vápenatý - kalcit.

Všetky sprístupnené jaskyne majú výborné predpoklady na liečbu ochorení dýchacích orgánov a alergických chorôb. Vďaka vysokej vlhosti sa v niektorých jaskyniach praktizuje detská speleoterapia.

Čo je to speleoterapia? - Je to liečebná metóda využívajúca špecifické a unikátne vlastnosti prostredia a hlavne aereosólu podzemných priestorov - prevažne krasových jaskýň na liečbu ochorení dýchacích orgánov a alergických chorôb. Štúdie dokázali plný účinok speleoterapie pri pobyte v jaskyni 2 hodiny denne, po dobu 14 dní. Pobyt v podzemí je spojený s aktívnymi dychovými cvičeniami, prvkami jógy, autogenného cvičenia a relaxácie pri ezoterickej hudbe. Nasleduje odpočinok - všetko pod vedením zdravotníkov odborníkov v tejto liečbe. Speleoterapia, ktorá patrila pôvodne medzi ľudové empírické liečiteľstvo, dnes prekonala bariéru poznania a dôvery a definitívne sa zaraďuje medzi účinné liečebné postupy.

Jaskyne na Slovensku V roku 1995 boli zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO spolu s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou aj 4 jaskyne Slovenského krasu - Jaskyňa Domica, Silická ľadnica, Gombasecká jaskyňa a Jasovská jaskyňa. K nim pribudla v roku 2000 Dobšinská ľadová jaskyňa.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie